Paslaugų įkainiai

Atlyginimas už vaiko išlaikymą susideda iš:

 • vienos dienos atlyginimo už maitinimo paslaugas
 • ir mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą.

Vienos dienos atlyginimą už maitinimo paslaugas sudaro išlaidos už produktus ir patiekalų gamybą. Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną.

Atlyginimo dydis už produktus kinta, priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus mėnesiui.

Atlyginimas už patiekalų gamybą mokamas nepriklausomai nuo pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus.
Mėnesinį atlyginimą už ugdymo aplinkos išlaikymą sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir yra mokamas už kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis.

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą –  7,24 €.

Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

 • už patiekalų gamybą –  0,58  €;
 • už produktus, pagal lentelę:
Grupės 1 maitinimas (pusryčiai arba pavakariai)  1 maitinimas(pietūs) 2 maitinimai(pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir pavakariai)  3 maitinimai(pusryčiai, pietūs, pavakariai) 
Lopšelio grupės   0,42 €   0,85 € 1,27 €   1,69 €
Darželio ir priešmokyklinės grupės  0,48 €  0,96 € 1,44 €  1,92 €
 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai) per dieną.  Vaikai turi būti maitinami ne rečiau  nes kas 3,5 val. Pasirinkus ne ilgesnį kaip 4 val. trukmės ugdymą per dieną, vaikui organizuojamas vienas maitinimas. Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos

ATLYGINIMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ LENGVATOS

Mėnesinio atlyginimo už ugdymo aplinkos išlaikymą lengvatos  taikomos vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą ( ir už maitinimo paslaugą ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų, jeigu šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose).

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės);
 • moksleivių  atostogų metu;
 • nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 oC arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei šeima gauna socialinę pašalpą.

Atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) pateikus raštišką prašymą ir tokius dokumentus:

 • gydytojo pažymą, kai vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • Socialinės paramos skyriaus pažymą, kai šeima gauna socialinę pašalpą;
 • vaikų gimimo liudijimo kopiją, kai šeima augina tris ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų) ir pažymą iš mokymosi įstaigos, kai vyresni kaip 18 metų vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.

Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos, pristatomi priimant vaiką į švietimo įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą.
Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.
Vaikai, pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pateiktas pažymas augantys socialinės rizikos šeimoje, yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo paslaugos išlaikymą). Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).
Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje už praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais šiame apraše nenumatytais atvejais Savivaldybės tarybos sprendimu.

Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas vaiko išlaikymo už einamąjį mėnesį atlyginimas, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti mokymo sutartį. Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta — 2017/11/24 | << ATGAL

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2018 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“