Priėmimo į įstaigą tvarka

TĖVŲ PRAŠYMŲ PATEIKIMAS IR JŲ REGISTRACIJA.

 

Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti sanatoriniame lopšelyje-darželyje „Pušelė“, įstaigos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą registruoti vaiką registravimo duomenų bazėje dėl vaiko priėmimo.
Prašymai registruojami Tėvų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale ir duomenys apie vaiką įrašomi į duomenų bazę. Įvedus vaiko duomenis į duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė.
Vaiko, užregistruoto į eilę lankyti sanatorinį lopšelį-darželį „Pušelė“, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų gegužės 1 d. privalo patvirtinti pageidavimą lankyti ugdymo įstaigą nuo einamų metų rugsėjo 1 d.
Vaiko, užregistruoto į eilę lankyti sanatorinį lopšelį-darželį „Pušelė“, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų gegužės 1 d.nepatvirtinę pageidavimo lankyti ugdymo įstaigą nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į ugdymo įstaigą priimamas tik esant laisvai vietai.

 

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į SANATORINĮ LOPŠELį-DARŽELĮ „PUŠELĖ“

 

Į sanatorinį lopšelį-darželį „Pušelė“ priimami 1- 6 metų vaikai, sergantys lėtiniais somatiniais-neurologiniais susirgimais.
Vaikai priimami pagal registravimo eilę.
Pirmumo teise gali būti priimami:
vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko sanatorinį lopšelį-darželį „Pušelė“;
vaikai Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir / ar Švietimo skyriaus teikimu.
Atsiradus laisvai vietai, vaikų tėvai (globėjai) informuojami pagal registravimo eilę.
Į sanatorinį lopšelį – darželį „Pušelė“ priimti  vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota   Šiaulių miesto savivaldybėje. Esant laisvų vietų, į jas gali būti priimami vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, jeigu su ta savivaldybe yra sudaryta sutartis dėl išlaidų už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje apmokėjimo.
Vaikui pradedant lankyti sanatorinį lopšelį-darželį „Pušelė“, turi būti pateikti šie dokumentai:
vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
pažyma apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą;                                                                                                                                                                                 medicininis pažymėjimas dėl vaiko sveikatos būklės įvertinimo ( forma  Nr. 046/a );
pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (atvykus iš kitos įstaigos).

GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių įstaigoje kasmet iki gegužės 1 d. nustato Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius).
Grupės formuojamos užtikrinant vaiko dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus.:
lopšelio – iki 3 metų;
darželio – nuo 3 iki 5 (6) metų;
priešmokyklinės – nuo (5) 6 metų.
Grupės naujiems mokslo metams pradedamos komplektuoti kasmet nuo gegužės 1 d. ir sukomplektuojamos iki rugsėjo 1 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Grupės komplektuojamos iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų. Tėvams (globėjams) pageidaujant, jaunesni broliai, seserys gali būti ugdomi toje pačioje grupėje. Nesuformavus grupių iš tais pačiais kalendoriniais metais gimusių vaikų ir tėvams (globėjams) sutikus, formuojamos mišraus amžiaus vaikų grupės.

Informacija atnaujinta — 2017/01/16 | << ATGAL

ŠIAULIŲ SANATORINIS L-D „PUŠELĖ“
Įstaigos kodas 190525664
Mokymo kalba – lietuvių
Mokymo forma – dieninė

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Florina Varkalienė

Adresas – Z. Gėlės g. 6, Šiauliai
Telefonas – 8 (41) 523779
El. paštas – sld.pusele@splius.lt
Steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybė

2019 © Šiaulių sanatorinis l-d „Pušelė“